Formulario de colaborador
Este tipo de doazón danos estabilidade e autonomía para emprender novas accións.

Email
Nome
Apelidos
Enderezo
Télefono
Data de nacemento
NIF
Número de conta bancaria
Tipo de cota queres participar
Canto queres doar
De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co Real Decreto-lei 5/2018, de 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do Dereito español à normativa da Unión Europea en materia de protección de datos, infórmaselle de que os datos persoais facilitados por vostede no presente formulario serán incorporados a un ficheiro titularidade da ASOCIACIÓN FISA BOA VIDA (CIF G94056215) coa finalidade de realizar o mantemento, xestión e prestación dos servizos solicitados à mesma, asi como para o mantemento de comunicacións de carácter informativo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos nos que exista algunha obriga legal. Por último, infórmaselle de que lle asisten os dereitos de acceso, modificación, oposición e cancelación, que poderá exercitar mediante petición escrita dirixida á ASOCIACIÓN FISA BOA VIDA no enderezo electrónico boavidainclusionactiva@gmail.com ou no enderezo postal: Rúa San Mauro, 40, baixo, 36004 – Pontevedra á atención do/a responsable do Tratamento de Datos. Do mesmo xeito, solicitamos a súa autorización para lle ofrecer produtos e servizos relacionados cos solicitados

Boa Vida inclusión social

A nosa misión é traballarmos para diminuir desigualdades, fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da formación e o traballo en equipo.

Pontevedra-Trado / Pontedeva (Ourense)
986 101 116 / 604 237 244

Recibe información para estar atento os nosos proxectos e axudas.